תנאי שימוש באתר

תנאי שימוש באתר

1. משתמשים אינם רשאים לעשות שימוש מסחרי ו/או סדרתי ו/או אוטומטי של אתר זה. אתר זה אוסר לחלוטין שימוש של כריית נתונים, איסוף נתונים, גניבת טווח תדרים, תוספי גלישה לא מקוונים ו/או תוכנה ו/או הורדת קבצים ו/או הורדת אוספים או גישה וכל גישה דרך תוכנה כלשהי למעט עבור דפדפני האינטרנט העיקריים, המשותפים והרשמיים. 

2. הודעת קניין רוחני וזכויות יוצרים. כל הסרטונים, טקסטים, מאמרים, קטעי קול, גרפיקה, צלילים, מידע, מדגמים, יישומים, תוכן, קודי מקור וקבצי שפה מכונה או כל מידע אחר אשר מופיע באתר זה או אשר ניתן להורדה מהאתר – מוגנים על ידי חוקי זכויות היוצרים. יובהר כי הם אינם ניתנים לשימוש ללא אישורה בכתב של תלמה רון (להלן: "מידע" או "נתונים"). השימוש של תמונות, דמיון לתלמה רון, כמו גם המידע באתר זה שייכים בלעדית לתלמה רון ואינם ניתנים להעתקה או שימוש ללא אישור מראש בכתב. המשתמש אינו רשאי לשנות את המידע או החומרים המופיעים באתר או אשר ניתנים להורדה מאתר זה בדרך כלשהי או לשכפל או להציג בפומבי, לבצע, להפיץ או לעשות שימוש אחר של המידע או החומרים הנ"ל ללא אישור בכתב ומראש מתלמה רון. כל שימוש לא מורשה של מידע או חומרים הנ"ל מפרים את דיני זכויות היוצרים, דיני סימני המסחר, דיני הפרטיות ופומביות וחוקים ותקנות אחרים. שימוש באתר זה הוא לשימוש פרטי וביתי בלבד ולא יוקרן בשום פורום ציבורי ללא ההסכמה המפורשת בכתב ומראש של תלמה רון.

3. יובהר, כי האתר איננו למטרות של ייעוץ אלא למתן אינפורמציה כללית בלבד לציבור בלתי מזוהה וכללי, וכי אינו בא להחליף ייעוץ עם רופא או גורם מקצועי אחר מתחום בריאות הנפש, רווחה וכו'. תלמה רון איננה רופאה, איננה עובדת סוציאלית וכו', ולפיכך התוכן באתר הינו לבידור, הנאה, פרסומת וידע כללי בלבד. תלמה רון ו/או מי מטעמה, לא יישאו באחריות ו/או במחויבות בגין כל נזק אשר ייגרם למשתמש ו/או לצד שלישי כתוצאה משימוש באתר או בתוכנו. 

4. סימני מסחר. סימני מסחר, שמות מסחריים, סימני שירות וסמלים מסחריים מסוימים המשמשים או המופיעים באתר זה הינם סימני מסחר, שמות מסחריים, סימני שירות רשומים או בלתי רשומים של תלמה רון (תלמה רון – הדרך לקשר). סימני מסחר אחרים, שמות מסחריים וסמלים מסחריים אחרים המשמשים או המופיעים באתר זה הינם סימני מסחר, שמות מסחריים, סימני שירות רשומים או בלתי רשומים של בעליהם בהתאמה. אין באמור באתר זה כדי להעניק או לאשר, במפורש, במשתמע, בהשתק או בכל צורה אחרת, כי תלמה רון ו/או מי מטעמה מעניקים רישיון או זכות כלשהי לעשות שימוש בסימני המסחר, שמות מסחריים, סימני השירות או הסמלים המסחריים שמוצגים באתר זה.

5. למען הסר ספק יובהר, כי על המבקש לעשות שימוש כלשהו בסימני המסחר המפורטים בסעיף זה – לקבל את אישורה בכתב ומראש של תלמה רון. 

6. שימוש בלתי חוקי. בעצם הסכמת המשתמש לתנאי השימוש הנ"ל, המשתמש מצהיר כי הובא לידיעתו האיסור על שימוש בלתי חוקי באתר זה. 

7. מובהר כי תלמה רון אינה מעודדת התנהגויות אשר תיחשבנה כעבירה פלילית או אשר עלולות ו/או צפויות לגרום לחבות אזרחית או אשר עלולות ו/או צפויות להפר כל דין ו/או אשר מפרות כל דין.

8. המשתמש מתחייב לשפות, לפטור, ולא להטיל על תלמה רון ו/או מי מטעמה, לרבות גופים קשורים, נציגים, עובדים, עורכי דין ו/או נושאי משרה - כל חבות, אחריות, התחייבויות, טענות, חובות, הוצאות וכיו"ב, אשר קשורות בדרך כלשהי עם כל שימוש לרעה או ניצול של אתר זה, של המידע או השירותים הניתנים או הכלולים בו, הכולל בפרט (אך ללא הגבלה) כל הפרה של תנאי שימוש אלה ו/או הפרה של כל דין (לרבות כל הפרה או פגיעה של זכויות צד ג') ו/או כל הפרה של תנאי שימוש של צד ג' אשר חלים. 

9. המשתמש מודע כי ייתכן והמידע המופיע באתר זה כולל אי דיוקים, באגים ותקלות, אשר יכולים ו/או עלולים ו/או צפויים להשתנות מעת לעת, וכי תלמה רון לא תהא אחראית בגין אי דיוק או חוסר השלמות של המידע האמור באתר אינטרנט זה. המשתמש מסכים כי השימוש באתר האינטרנט וכל המידע והחומר בו הינו באחריותו של המשתמש בלבד.

10. אבטחה ופרטיות. תלמה רון משתדלת כי לא תהיה גישה בלתי מורשית לאתר ולנתונים שבו ולמידע על משתמשים. לשם כך נעזרת תלמה רון בגורם מקצועי אשר עובד על פי נהלים פיזיים, אלקטרוניים וניהוליים שהם מתאימים וסבירים כדי להגן ולאבטח את המידע שתלמה רון ו/או מי מטעמה, אוספים באופן מקוון (ככל שיש מידע כזה שנאסף). יחד עם זאת, תלמה רון ו/או מי מטעמה, אינם יכולים להבטיח ואינם מבטיחים את הבטיחות של המידע, שכן גם במערכות שאמורות להיות בטוחות ביותר עלולים להיות כשלים שאיש מחשבים סביר אינו יכול לצפותם, אולם תלמה רון משתדלת להבטיח את הבטיחות האמורה. 

11. תלמה רון ו/או מי מטעמה, רשאים לאסוף מידע זה כדי לנהל ולהפעיל את השירותים, למנוע הונאה, להגן על זכויותיה המשפטיות של תלמה רון, ליצור קשר עם המשתמשים על פי הרשאתם או בקשתם, ולצורכי עמידה בכללי כל דין. מדיניות הפרטיות של תלמה רון מבטיחה כי המידע האישי שלך לא יימכר, יושכר או ייסחר ולא ייחשף אלא אם כן מתקיימים התנאים המפורטים להלן או לצורכי המטרות שנקבעו לעיל.